Закон о изменама и допунама

З А К О Н

О ДОПУНАМА ЗАКОНА О КОМОРАМА

ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА

Члан 1.

У Закону о коморама здравствених радника („Службени гласник РС”, број 107/05), после члана 27. додају се чл. 27а – 27в који гласе:

„Члан 27а

Председник скупштине коморе дужан је да у року од 90 дана пре истека мандата скупштине распише изборе за чланове нове скупштине коморе. Избор чланова нове скупштине коморе мора се окончати до дана престанка мандата скупштине коморе чији је председник расписао изборе за чланове скупштине коморе.

Избор председника скупштине коморе, директора и чланова управног и надзорног одбора коморе врши се у року од 15 дана од дана конституисања скупштине коморе.

Избор председника и чланова етичког одбора коморе, судова части првог степена, судова части другог степена, као и других органа коморе из члана 16. став 1. овог закона врши се у року од 90 дана од дана конституисања скупштине коморе.

Члан 27б

Ако се до истека мандата скупштине коморе не конституише нова скупштина коморе, министар надлежан за послове здравља, најкасније у року од 15 дана од истека мандата чланова скупштине коморе, на предлог Српског лекарског друштва и постојећих удружења здравствених радника, именује

одбор за расписивање избора за чланове скупштине коморе, односно конституисање скупштине коморе (у даљем тексту: Одбор) од представника чланова одговарајуће коморе.

Одбор има овлашћење да расписује изборе за чланове скупштине коморе све до коначног избора чланова коморе и конституисања скупштине коморе у складу са овим законом.

Одбор има 11 чланова.

Одбор доноси пословник о свом раду.

Одбор доноси одлуку о расписивању и спровођењу избора за чланове скупштине коморе у року од 30 дана од дана именовања чланова Одбора. Поступак кандидовања и избора чланова скупштине коморе спроводи се у року од 60 дана од дана доношења одлуке из става 5. овог члана, у складу са законом и статутом коморе.

Скупштина коморе чији је избор извршен у складу са ст. 1-6. овог члана дужна је да изабере председника скупштине коморе, директора и чланове управног и надзорног одбора коморе у року од 30 дана од дана конституисања скупштине коморе, а председника и чланове етичког одбора коморе, судова части првог степена, судова части другог степена, као и других органа коморе из члана 16. став 1. овог закона, које у складу са статутом коморе, бира и – 2 – разрешава скупштина коморе, у року од 60 дана од дана конституисања скупштине коморе.

Члан 27в

Ако се и после два узастопно спроведена поступка расписивања избора за чланове скупштине коморе у складу са чланом 27б овог закона, не изврши избор чланова скупштине коморе, односно конституисање скупштине коморе, Одбор именује вршиоца дужности директора коморе као и привремени управни одбор коморе.

Вршилац дужности директора коморе, као и привремени управни одбор коморе обављају послове све до коначног избора органа коморе у складу са овим законом.”

Члан 2.

Ако је члановима органа коморе истекао мандат пре ступања на снагу овог закона, а поступак избора, односно конституисања органа коморе није спроведен до дана ступања на снагу овог закона, тај поступак окончава се по одредбама овог закона.

Члан 3.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

*


× 8 = 8

Можете користити ове HTML ознаке и атрибуте: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>